پته درمانی

به گفته برخی روانشناسان و پزشکان دوختن و علی الخصوص دوخت های رنگی و با ارزشی همچون پته دوزی از چندین لحاظ برای بانوان مفید است : ۱. دوختن برای مغز مفید است دوختن صرفا یک کار ساده و مکانیکی…

Read more