رومیزی بقچه

رومیزی پته اندازه 1*1 بقچه . کاربرد تابلویی ، رومیزی